DIAMONDS.CZ

Kimberleyský proces

Kimberleyský proces je mezinárodní aktivita, podložená smlouvami o respektování pravidel platných pro členské země. Cílem KP je zamezení možnosti podílet se obchodem s diamanty na financování režimů či privátních aktivit , těžících z praní špinavých peněz, obchodu se zbraněmi, drogami či jinými komoditami. Členské státy se zavazují vytvořit a používat takový kontrolní mechanismus, ve kterém jsou možnosti podílet se na nelegálních transakcích minimalizovány. Za dodržování pravidel KP v členské zemi ručí stát. K tomuto účelu slouží v ČR specializované pracoviště Ministerstva financí, které najdete na Pankráci v budově Generálního ředitelství Celní správy ČR.

Obchod s diamanty ze zemí, kde jsou různými způsoby potlačována lidská práva, kde vládnou nedemokratické režimy nebo kde stát kontroluje a podílí se na ziscích z obchodu se zbraněmi či drogami nebo z obchodu s diamanty přímo financuje nákupy zbraní nebo jinak podporuje válečné či teroristické konflikty je touto cestou omezen a k rozšiřování spektra členských států a dalšímu vývoji dochází průběžně. Naše republika se stala členskou zemí po dlouhých diskuzích ve vládě a Parlamentu ČR rokem 2004 téměř současně se vstupem do EU. Vzhledem k tomu, že do KP jsme vstoupili o něco dříve než nás EU přijala mezi své členy, se vstupem ČR do EU jsme se stali kolektivním členem KP v rámci EU. Jsme tedy novou členskou zemí spíše pro EU, S přistoupením ke KP souvisí i celá řada změn v chápání a kategorizaci diamantů. Jako zdroj bližších informací můžete využít následující články nebo se obrátit na MFČR.

Aktuality

 • Od 1. srpna 2004 platí nová definice surových diamantů, která vyplývá z nových vysvětlivek ke kapitole 7102 (diamanty) harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, schválených v letošním květnu Světovou celní organizací. Upozorňujeme zejména na skutečnost, že chemicky leštěné diamanty a tamblované diamanty budou od 1. srpna spadat k surovým diamantům a nikoli k diamantům opracovaným, jak tomu bylo dosud.
 • Dne 1. května 2004 Česká republika přistoupila k Evropské unii. Od tohoto data jsou v České republice přímo aplikovatelná nařízení Rady Evropské unie, tudíž i nařízení č. 2368/2002, které upravuje dovoz a vývoz surových diamantů do a z Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že Evropská unie je účastníkem Kimberleyského procesu jako celek, přestala být k 1. květnu 2004 Česká republika spolu s těmi přistupujícími zeměmi, které dosud byly účastníky Kimberleyského procesu (Maďarsko, Polsko, Slovinsko) přímým účastníkem Kimberleyského procesu. V praxi to znamená, že do doby schválení příslušného dovozního a vývozního orgánu Evropskou komisí nebude možný přímý dovoz a vývoz surových diamantů do/z České republiky z/do třetích zemí (tj. zemí mimo Evropskou unii).

Zákon č. 440/2003 Sb. je nadále účinný s tím, že nejsou aplikovatelná jeho ustanovení týkající se dovozu a vývozu surových diamantů. Byl již zpracován návrh novely zákona č. 440/2003 Sb., která umožní přímý dovoz a vývoz surových diamantů do/z České republiky z/do třetích zemí. V tomto návrhu je dovozní a vývozní autoritou určeno Generální ředitelství cel a určeným celním úřadem Celní úřad Praha D1. Řízení při dovozu a vývozu surových diamantů, které dosud probíhalo na Kladně, by podle této novely probíhalo na Generálním ředitelství cel. Návrh novely v současné době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (tisk 688).

Registrace

Ve lhůtě 15 dnů od nabytí účinnosti, tj. do 18.1.2004, byly povinny osoby nakládající se surovými diamanty podat žádost o registraci. Povinnost zaregistrovat se vzniká všem osobám, které začnou nově nakládat se surovými diamanty. Tato povinnost neplatí pro osoby, které jsou zaměstnancem firmy (registrovat se musí firma). V případě dovozních a zpracovatelských firem se jedná o zvláštní registraci podle § 28. Spolu s názvem firmy, jejím sídlem a IČO (§ 27) bude zapotřebí výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíce a výpis z evidence Rejstříku trestů u členů statutárního orgánu ne starší 2 měsíců. Zvláštní registrace je na rozdíl od obecné registrace zpoplatněna (200.- Kč). Žádost o registraci se podává písemně u Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, Praha 4.. Nakládání se surovými diamanty bez registrace není dovoleno (§ 34).

Dovoz surových diamantů

Dovoz surových diamantů ze členských států Evropské unie na území ČR

Dovoz surových diamantů ze členských států Evropské unie lze od 1. května 2004 realizovat stejným způsobem jako u jiného zboží, tj. není požadován certifikát Kimberleyského procesu. Upozorňujeme, že povinnosti týkající se vnitřní kontroly podle zákona č. 440/2003 (např. povinnost registrace, povinnost řádně udržovat evidenci) nezanikají.

Dovoz surových diamantů ze třetích zemí (tj. zemí mimo Evropskou unii)

Dovoz surových diamantů ze třetích zemí do Evropské unie je v současné době možný pouze přes Antverpy (BE), Londýn (GB) a Idar – Oberstein (SRN), kde jsou stávající dovozní a vývozní orgány Evropské unie.

Dovoz surových diamantů na území ČR lze provést následujícími dvěma způsoby: -
1.zboží se dopraví v režimu tranzitu k příslušnému dovoznímu a vývoznímu orgánu (Antverpy, Londýn nebo Idar - Oberstein), který otevře a zkontroluje kontejner a certifikát, a zašle opět v režimu tranzitu zboží do České republiky (čl. 4 odst. 3 nařízení 2368/2002), kde může být propuštěno do volného oběhu.

2.zboží si pojedete vyzvednout sami do Antverp, Londýna nebo Idar - Obersteinu.
Dovoz surových diamantů do Evropské unie je samozřejmě povolen pouze z členských států Kimberleyského procesu (seznam je průběžně aktualizován), pouze pokud budou doprovázené platným certifikátem Kimberleyského procesu vyvážející země, a pouze pokud budou dovezeny v kontejneru s neporušenou závěrou (§ 8).

Vývoz surových diamantů a jejich tranzit

Vývoz probíhá obdobným způsobem, jak je popsáno u dovozu. Tranzit přes Českou republiku je možný, jsou-li splněny podmínky čl. 18 nařízení 2368/2002.

Legislativa

Zákon č. 440/2003 Sb. o naklání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

Seznam účastníků systému certifikace Kimberleyského procesu

Stav k 12. 7. 2004

 • Angola
 • Arménie
 • Austrálie
 • Bělorusko
 • Botswana
 • Brazílie
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • Čínská lidově demokratická republika
 • Evropská Unie
 • Ghana
 • Guinea
 • Guyana
 • Indie
 • Izrael
 • Japonsko
 • Jihoafrická republika
 • Kanada
 • Konžská demokratická republika
 • Korejská republika
 • Laoská lidová republika
 • Lesotho
 • Malajsie
 • Mauritius
 • Namibie
 • Norsko
 • Pobřeží Slonoviny
 • Rumunsko
 • Ruská Federace
 • Sierra Leone
 • Singapur
 • Spojené arabské emiráty
 • Spojené státy americké
 • Srí Lanka
 • Středoafrická republika
 • Švýcarsko
 • Tanzánie
 • Thajsko
 • Togo
 • Ukrajina
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Zimbabwe

24.07.2006 | Novinky z Rapaportu

Diamdel (dceřinná společnost DeBeerse)otevřel v Izraeli (Tel Aviv)Head Quarter s...


24.07.2006 | Kontaktní osoba

V případě dotazu, podnětu nebo nutnosti poradit s drahokamy, prosím volejte Stan...


23.07.2006 | Sleva

Velkoobchodní ceník pro zpracovatele drahých kamenů je nutno konzultovat s panem...