DIAMONDS.CZ

Zákon o nakládání se surovými diamanty

Návrh zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝMI DIAMANTY A PODMÍNKY JEJICH DOVOZU, VÝVOZU A TRANZITU

Hlava I

Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy zákona

 • Tento zákon upravuje nakládání se surovými diamanty, podmínky jejich dovozu, vývozu, a tranzitu, stanoví jejich certifikaci a provádění jejich evidence a kontroly (dále jen "systém certifikace surových diamantů").
 • Systém certifikace surových diamantů je založen na dohodě států, vypracované pod mandátem Valného shromáždění Organizace spojených národů jako reakce na zneužívání diamantů pro financování povstaleckých a teroristických aktivit (dále jen "Kimberleyský systém certifikace surových diamantů").

§ 2
Pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

 • členem Kimberleyského systému certifikace surových diamantů (dále jen "člen") stát nebo organizace regionální ekonomické integrace, která je členem Kimberleyského systému certifikace surových diamantů, uvedeným v seznamu členů v prováděcím právním předpise,
 • Sekretariátem orgán pověřený členy koordinací Kimberleyského systému certifikace surových diamantů,
 • certifikátem veřejná listina, která osvědčuje, že zásilka surových diamantů je ve shodě s požadavky systému certifikace surových diamantů,
 • autorizovanou kopií certifikátu kopie certifikátu vystavená kompetentním orgánem,
 • kompetentním orgánem orgán pověřený členem k vydávání, potvrzování nebo ověřování certifikátů, uvedený v seznamu kompetentních orgánů v prováděcím právním předpise,
 • surovými diamanty diamanty neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené, které spadají do položek celního sazebníku 7102 10, 7102 21 a 7102 31 ve znění platném k 1.1.2003,
 • dovozem propuštění surových diamantů do režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem, dočasného použití, nebo jejich umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu 1),
 • vývozem propuštění surových diamantů do režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku, nebo jejich zpětný vývoz,
 • tranzitem propuštění surových diamantů do režimu tranzitu 2),
 • kontejnerem schránka odolná proti porušení, kterou lze opatřit závěrou proti neoprávněnému otevření,
 • zásilkou kontejner obsahující jeden nebo více balíčků,
 • balíčkem jeden nebo více diamantů, které jsou společně zabaleny,
 • certifikovanou zásobou zásoba surových diamantů, které se v okamžiku nabytí účinnosti tohoto zákona nacházejí na území České republiky a které byly podrobeny kontrole a byl k nim vystaven doklad o certifikaci zásob podle tohoto zákona,
 • nakládáním se surovými diamanty jakékoli zacházení se surovými diamanty, které nejsou uzavřeny v neporušeném kontejneru opatřeném závěrou.

Hlava II

Expertní pracoviště, jeho organizace a úkoly

§ 3

 • Kompetentním orgánem České republiky je Ministerstvo financí.
 • Expertní pracoviště je vnitřní organizační jednotkou Ministerstva financí, pověřenou plněním úkolů v systému certifikace surových diamantů.
 • Úkoly v systému certifikace surových diamantů může na expertním pracovišti plnit pouze ten zaměstnanec Ministerstva financí, který je prověřen pro nakládání s utajovanými skutečnostmi podle zvláštního právního předpisu3).
 • Expertní pracoviště při plnění svých úkolů spolupracuje se zahraničními kompetentními orgány, Sekretariátem a mezinárodními organizacemi.
 • Expertní pracoviště provádí kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem.
 • Expertní pracoviště musí splňovat požadavky na zabezpečení ochrany utajovaných skutečností podle zvláštního právního předpisu3).

§ 4
Expertní pracoviště

 • kontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry,
 • kontroluje a potvrzuje pravost certifikátu při dovozu,
 • vystavuje certifikát České republiky při vývozu,
 • porovnává obsah zásilky s údaji v certifikátu formou fyzické kontroly,
 • zjišťuje míru radioaktivity diamantů,
 • pořizuje dokumentaci zásilky a jejího obsahu,
 • vede evidence o dovozu, vývozu a tranzitu surových diamantů, o registraci osob (§ 27 a 28), o ročních hlášeních (§ 32), o prováděných kontrolách a jejich výsledcích (§ 33), o osobách kterým byly uloženy sankce za porušení tohoto zákona, a o osobách, které porušily zásady Kimberleyského systému certifikace surových diamantů a tato skutečnost byla expertnímu pracovišti úředně sdělena kompetentním orgánem, a pro účely evidence zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektů4),
 • vyhodnocuje údaje týkající se nakládání se surovými diamanty,
 • předává Sekretariátu statistické údaje, požadované Kimberleyským systémem certifikace surových diamantů.

§ 5

 • Expertní pracoviště při plnění svých úkolů spolupracuje s celníky Celního úřadu Kladno, kteří plní úkoly v systému certifikace surových diamantů (dále jen "vybraný celník").
 • Vybraný celník musí být prověřen pro účely nakládání s utajovanými skutečnostmi podle zvláštního právního předpisu3).

§ 6
Povinnost zachovávat mlčenlivost

 • Zaměstnanec Ministerstva financí, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů (dále jen "vybraný zaměstnanec") nebo vybraný celník jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, co se při své činnosti nebo v souvislosti s ní dozvěděli, zejména o poměrech osob nakládajících se surovými diamanty, jak osobních, tak i souvisejících s jejich podnikáním.
 • Vybraný zaměstnanec nebo vybraný celník mohou informace získané při své činnosti poskytnout pracovníku správce daně, dále pak odvolacímu orgánu nebo soudu, projednávají-li tyto orgány opravný prostředek, projednávají-li dědictví, vedou-li řízení o konkursu a vyrovnání u osoby nakládající se surovými diamanty, projednávají-li návrh správce daně, jímž se domáhá určení neúčinnosti právních úkonů osoby nakládající se surovými diamanty nebo výkon exekuce ohledně daňové pohledávky.
 • Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být vybraný zaměstnanec nebo vybraný celník zproštěni osobou nakládající se surovými diamanty pouze písemně, s uvedením rozsahu a účelu.
 • Povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat
  • vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, pokud provádí v rozsahu svého oprávnění kontrolu podle schváleného plánu kontrolní činnosti5),
  • jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin,
  • vůči příslušné organizační složce Ministerstva financí, vyžaduje-li údaje na základě zvláštního právního předpisu6).
  Vybraný zaměstnanec nebo vybraný celník jsou i po skončení výkonu své činnosti zavázáni povinností zachovávat mlčenlivost.
 • Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití informací získaných v rámci plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů nebo v souvislosti s ní pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo pro jednání, které by způsobilo někomu újmu.
 • Bez uvádění konkrétních údajů, zejména jmenných, může vybraný zaměstnanec nebo vybraný celník využívat zobecněné informace při vědecké, publikační a pedagogické činnosti.

Hlava III

Dovoz a vývoz surových diamantů

§ 7

Celní prohlášení na propuštění surových diamantů do celního režimu, s výjimkou celního režimu tranzitu, podává deklarant7) u Celního úřadu Kladno. Současně s podáním celního prohlášení je deklarant7) povinen předložit zásilku Celnímu úřadu Kladno.

§ 8
Dovoz surových diamantů

Dovoz surových diamantů je povolen, pokud surové diamanty jsou doprovázeny platným certifikátem a jsou přepravovány v kontejneru, který je opatřen neporušenou závěrou.

§ 9

 • Celní řízení1) provádí Celní úřad Kladno.
 • Deklarant7) zajistí na své náklady a nebezpečí dopravu zásilky na Celní úřad Kladno.
 • Od okamžiku předložení zásilky Celnímu úřadu Kladno do vydání rozhodnutí v celním řízení je tato zásilka pod přímým celním dohledem1).

§ 10

 • Celní úřad Kladno je povinen ověřovat správnost přijatých celních prohlášení na dovoz surových diamantů8).
 • Vybraný celník a vybraný zaměstnanec zkontrolují neporušenost kontejneru a jeho závěry a následně otevřou každý balíček.
 • Deklarant7) je oprávněn být přítomen při kontrole neporušenosti kontejneru a jeho závěry a následném otevření každého balíčku.

§ 11
Správní řízení při dovozu

 • Správní řízení o shodě dovážených surových diamantů s certifikátem, který je provází, je zahájeno otevřením zásilky.
 • Po dobu správního řízení podle odstavce 1 je celní řízení přerušeno.
 • Správní řízení podle odstavce 1 provádí expertní pracoviště.
 • Expertní pracoviště zkontroluje pravost a platnost certifikátu a porovná obsah zásilky s údaji uvedenými v certifikátu.
 • Expertní pracoviště si ponechá certifikát a vystaví autorizovanou kopii certifikátu, kterou spolu s rozhodnutím ve správním řízení podle odstavce 1 předá deklarantovi.
 • Expertní pracoviště rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů. V opodstatněných případech, zejména požaduje-li expertní pracoviště další údaje nebo jejich ověření, rozhodne ve lhůtě 30 dnů. Pokud expertní pracoviště požaduje další údaje nebo jejich ověření ze zahraničí, rozhodne ve lhůtě 90 dnů. Nemůže-li expertní pracoviště rozhodnout ve lhůtě 10 dnů, je povinno o tom deklaranta7) s uvedením důvodů uvědomit.
 • Rozhodnutím ve správním řízení podle odstavce 1 není nahrazeno rozhodnutí v celním řízení1).

§ 12

 • Celní úřad Kladno je vázán rozhodnutím expertního pracoviště ve správním řízení o shodě dovážených surových diamantů s certifikátem, který je provází.
 • Je-li dovoz surových diamantů v souladu s tímto zákonem, a jsou-li splněny další podmínky stanovené zvláštním zákonem1), vydá Celní úřad Kladno rozhodnutí, kterým se surové diamanty propouštějí do navrženého celního režimu.
 • Bylo-li pravomocně rozhodnuto, že dovoz surových diamantů není v souladu s tímto zákonem, Celní úřad Kladno nepropustí surové diamanty do navrženého celního režimu a zásilku zajistí.

Vývoz surových diamantů

§ 13
Certifikát České republiky

 • Certifikát České republiky se vystavuje na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze tohoto zákona. Certifikát České republiky vystavuje vybraný zaměstnanec, který Certifikát České republiky podepíše a opatří úředním razítkem Ministerstva financí.
 • Platnost certifikátu České republiky je 2 měsíce od data vystavení. Osoba, které byl tento certifikát vystaven, je povinna v této lhůtě vyvézt surové diamanty doprovázené tímto certifikátem, nebo certifikát vrátit expertnímu pracovišti. Nedojde-li k vývozu nebo vrácení certifikátu v době do tří pracovních dnů od skončení jeho platnosti, bude s deklarantem zavedeno správní řízení o odejmutí certifikátu.

§ 14

 • Expertní pracoviště vystaví certifikát České republiky, pokud ověří, že
  • vývozce poskytl důkaz, že surové diamanty, pro které požaduje certifikát České republiky, byly dovezeny na území České republiky, nebo získány jiným způsobem v souladu s tímto zákonem, a
  • surové diamanty, pro které požaduje certifikát České republiky, budou vyvezeny na území člena.
 • Důkazem podle odstavce 1 se rozumí předložení
  • autorizované kopie certifikátu, který při dovozu doprovázel surové diamanty, pro které je požadováno vystavení certifikátu České republiky,
  • faktury nebo jiného dokladu, ze kterého jsou zřejmé údaje o prodávajícím, dárci či zůstaviteli a nabyvateli surových diamantů, pro které požaduje certifikát České republiky, a o číslech všech certifikátů, které doprovázely tyto surové diamanty při dovozu,
  • dokladu potvrzujícího certifikaci zásob podle § 45.

§ 15
Vývoz surových diamantů je povolen, pokud

 • surové diamanty jsou vyváženy na území člena,
 • surové diamanty jsou doprovázeny platným certifikátem České republiky vystaveným expertním pracovištěm,
 • surové diamanty jsou přepravovány v neporušeném kontejneru opatřeném závěrou, a
 • certifikát České republiky je společně s přepravovanými diamanty vložen do kontejneru.

§ 16

 • Celní řízení1) provádí Celní úřad Kladno.
 • Od okamžiku předložení zásilky Celnímu úřadu Kladno do vydání rozhodnutí v celním řízení je tato zásilka pod přímým celním dohledem1).

§ 17

 • Celní úřad Kladno je povinen ověřovat správnost přijatých celních prohlášení na vývoz surových diamantů9).
 • Vybraný celník a vybraný zaměstnanec zkontrolují, zda deklarant7) předložil kontejner, surové diamanty, doklady podle ustanovení § 14 odst. 2 tohoto zákona a uvedl veškeré údaje potřebné k vystavení certifikátu České republiky.
 • Deklarant je oprávněn být přítomen při kontrole podle odstavce 2.

§ 18
Správní řízení při vývozu

 • Správní řízení o vystavení certifikátu České republiky je zahájeno v okamžiku, kdy je expertnímu pracovišti předán kontejner, surové diamanty, doklady podle ustanovení § 14 odst. 2 tohoto zákona a údaje potřebné k vystavení certifikátu České republiky.
 • Správní řízení podle odstavce 1 provádí expertní pracoviště.
 • Po dobu správního řízení podle odstavce 1 je celní řízení přerušeno.
 • Vybraný zaměstnanec zkontroluje doklady podle ustanovení § 14 odst. 2 tohoto zákona, zkontroluje zda deklarant7) poskytl správné a úplné údaje potřebné k vystavení certifikátu České republiky, zda deklarantem předložený kontejner odpovídá přepravě surových diamantů podle tohoto zákona, a provede porovnání předložených surových diamantů s údaji uvedenými deklarantem, včetně jejich přibližné aktuální ceny.
 • Expertní pracoviště rozhodne o vystavení certifikátu České republiky bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů. V opodstatněných případech, zejména požaduje-li expertní pracoviště další údaje nebo jejich ověření, rozhodne ve lhůtě 30 dnů. Pokud expertní pracoviště bude další údaje nebo jejich ověření požadovat ze zahraničí, rozhodne ve lhůtě 90 dnů. Nemůže-li expertní pracoviště rozhodnout ve lhůtě 10 dnů, je povinno o tom deklaranta s uvedením důvodů uvědomit.
 • Expertní pracoviště vystaví certifikát České republiky ve dvou výtiscích.
 • Rozhodnutím ve správním řízení o vystavení certifikátu České republiky není nahrazeno rozhodnutí v celním řízení.

§ 19

 • Celní úřad Kladno je vázán pravomocným rozhodnutím expertního pracoviště ve správním řízení o vystavení certifikátu České republiky.
 • Je-li vývoz surových diamantů v souladu s tímto zákonem, a jsou-li splněny další podmínky stanovené zvláštním zákonem1), vydá Celní úřad Kladno rozhodnutí, kterým se surové diamanty propouštějí do navrženého celního režimu.
 • Vybraný zaměstnanec a vybraný celník vloží spolu s Výtiskem číslo 1 certifikátu České republiky do kontejneru surové diamanty nebo balíčky, které je obsahují, a opatří kontejner závěrou. Výtisk číslo 2 certifikátu České republiky obdrží deklarant7).
 • Deklarant7) je oprávněn být přítomen při vkládání obsahu do kontejneru a jeho opatření závěrou.
 • Bylo-li pravomocně rozhodnuto, že vývoz surových diamantů není v souladu s tímto zákonem, Celní úřad Kladno nepropustí surové diamanty do navrženého celního režimu.

Hlava IV

Tranzit surových diamantů

§ 20

 • Surové diamanty lze propustit do celního režimu tranzitu pouze na vybraných celních úřadech, kterými jsou pohraniční celní úřady Rozvadov, Cínovec, Dolní Dvořiště, Břeclav - dálnice, Chotěbuz a Ruzyně - letiště Praha a vnitrozemský Celní úřad Kladno.
 • Přestupují-li surové diamanty státní hranici na jiném než pohraničním vybraném celním úřadě, nepropustí tento celní úřad zásilku do žádného celně schváleného určení s výjimkou zpětného vývozu, ani neukončí režim tranzitu, nebo nepostoupí zásilku k celnímu úřadu určení.

§ 21
Národní tranzit do vnitrozemí

 • Vstupní vybraný celní úřad při propuštění surových diamantů do celního režimu národního tranzitu10) do vnitrozemí zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner celní závěru, stanoví lhůtu pro dopravení zásilky celnímu úřadu určení, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem1), zásilku propustí do režimu tranzitu. Celním úřadem určení je Celní úřad Kladno.
 • Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, vstupní vybraný celní úřad zásilku do navrženého režimu tranzitu nepropustí, zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše protokol. Této zásilce nelze přidělit žádné celně schválené určení s výjimkou zpětného vývozu.
 • Vstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do režimu tranzitu Celnímu úřadu Kladno a expertnímu pracovišti.

§ 22
Národní tranzit z vnitrozemí

 • Za splnění podmínek stanovených tímto a zvláštním zákonem1) propouští surové diamanty do celního režimu národního tranzitu z vnitrozemí Celní úřad Kladno.
 • Vybraný celní úřad odeslání zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner svou celní závěru, stanoví lhůtu pro dodání zásilky vybranému celnímu úřadu určení, a zásilku propustí do režimu tranzitu.

§ 23

 • Výstupní vybraný celní úřad, který ukončuje režim tranzitu, zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, a ukončí režim tranzitu. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu1).
 • Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, výstupní vybraný celní úřad režim tranzitu neukončí, zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše protokol. Celní úřad opatří zásilku celní závěrou a pod celním dohledem ji na náklady deklaranta7) odešle Celnímu úřadu Kladno. Celní úřad Kladno a expertní pracoviště dále se zásilkou nakládají podle hlavy III tohoto zákona.
 • Výstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a ukončení nebo neukončení režimu tranzitu Celnímu úřadu Kladno a expertnímu pracovišti.

§ 24
Národní přímý tranzit

 • Vstupní vybraný celní úřad při propuštění surových diamantů do celního režimu národního přímého tranzitu10) zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, z přiložených dokladů ověří, zda státem odeslání a státem určení je člen, přiloží na kontejner celní závěru, stanoví lhůtu pro dodání zásilky celnímu úřadu určení, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem1), zásilku propustí do režimu tranzitu. Celním úřadem určení je jiný vybraný celní úřad.
 • Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena nebo není-li státem odeslání nebo státem určení člen, vstupní vybraný celní úřad zásilku do navrženého režimu tranzitu nepropustí, zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše protokol. Této zásilce nelze přidělit žádné celně schválené určení s výjimkou zpětného vývozu.
 • Vstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do režimu tranzitu expertnímu pracovišti.

§ 25

 • Výstupní vybraný celní úřad, který ukončuje režim tranzitu, zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry a ukončí režim tranzitu. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu1).
 • Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, výstupní vybraný celní úřad režim tranzitu neukončí, zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše protokol. Celní úřad opatří zásilku celní závěrou a pod celním dohledem ji na náklady deklaranta7) odešle Celnímu úřadu Kladno. Celní úřad Kladno a expertní pracoviště dále se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.
 • Výstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a ukončení nebo neukončení režimu tranzitu Celnímu úřadu Kladno a expertnímu pracovišti.
 • Je-li důvodné podezření, že zásilka neobsahuje deklarované surové diamanty, zašle vybraný celní úřad na náklady deklaranta7) zásilku pod celním dohledem Celnímu úřadu Kladno.

§ 26
Režim společného tranzitu

 • Za splnění podmínek stanovených tímto a zvláštním zákonem1) propouští surové diamanty do režimu společného tranzitu pouze vybrané celní úřady. Za splnění podmínek stanovených tímto a zvláštním zákonem1) vystupují jako tranzitní celní úřady pro přepravy zásilek surových diamantů v režimu společného tranzitu pouze pohraniční vybrané celní úřady.
 • Tuzemský celní úřad odeslání při propuštění surových diamantů do režimu společného tranzitu11) zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner svou celní závěru, stanoví lhůtu pro dopravení zásilky celnímu úřadu určení, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,1) zásilku propustí do režimu tranzitu. Výstupním celním úřadem je pohraniční vybraný celní úřad.
 • Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, vybraný celní úřad odeslání zásilku do navrženého režimu tranzitu nepropustí, zásilku neotvírá a sepíše protokol, včetně zdokumentování poškození.
 • Vybraný celní úřad odeslání neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do režimu tranzitu Celnímu úřadu Kladno a expertnímu pracovišti.
 • Výstupní vybraný celní úřad, u kterého zásilka surových diamantů v souvislosti s přestupem státních hranic vystupuje z tuzemska, zkontroluje neporušenost kontejneru, jeho závěry a pokud tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona1) umožní výstup zboží z tuzemska.
 • Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, výstupní vybraný celní úřad zásilku neotvírá a sepíše protokol včetně zdokumentování poškození. Výstupní vybraný celní úřad opatří zásilku celní závěrou a pod celním dohledem ji na náklady deklaranta7) odešle Celnímu úřadu Kladno. Celní úřad Kladno a expertní pracoviště dále se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.
 • Výstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím výstupu z tuzemska v režimu společného tranzitu Celnímu úřadu Kladno a expertnímu pracovišti.
 • Tuzemský tranzitní celní úřad, u kterého zásilka surových diamantů v souvislosti s přestupem státních hranic vstupuje do tuzemska v režimu společného tranzitu, zkontroluje neporušenost kontejneru, jeho závěry a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,1) umožní vstup zásilky do tuzemska a pokračování režimu tranzitu.
 • Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, tranzitní celní úřad zásilku do tuzemska nevpustí, zásilku neotvírá a sepíše protokol, včetně zdokumentování poškození.
 • Tranzitní celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím vpuštění nebo nevpuštění do tuzemska v režimu společného tranzitu Celnímu úřadu Kladno a expertnímu pracovišti.

Hlava V

Registrace

§ 27
Obecná registrace

 • Osoby, které nakládají se surovými diamanty, jsou povinny se zaregistrovat.
 • Žádost nepodnikající fyzické osoby o obecnou registraci obsahuje
  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu u občanů České republiky, u cizinců12) trvalý nebo přechodný pobyt a bydliště mimo území České republiky, a
  • doklad totožnosti a doklad, ze kterého je zřejmá státní příslušnost.
 • Žádost podnikající fyzické osoby o obecnou registraci obsahuje
  • jméno a příjmení, popřípadě firmu,
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu u občanů České republiky, u cizinců12) trvalý nebo přechodný pobyt a bydliště mimo území České republiky,
  • doklad totožnosti a doklad, ze kterého je zřejmá státní příslušnost nebo země pobytu,
  • identifikační číslo,
  • místo podnikání, a
  • u zahraniční fyzické osoby umístění organizační složky podniku, je-li zřízena.
 • Žádost právnické osoby o obecnou registraci obsahuje
  • obchodní firmu,
  • sídlo,
  • identifikační číslo, a
  • u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky podniku v České republice, je-li zřízena.
 • Na osobu, která je zaměstnancem osoby uvedené v odstavci 4 se povinnost registrace pro nakládání se surovými diamanty v rámci plnění jejích pracovních povinností nevztahuje a za její nakládání se surovými diamanty odpovídá zaměstnavatel.
 • Obecnou registrací nevzniká oprávnění nakládat se surovými diamanty způsobem uvedeným v § 28 odst. 1.

§ 28
Zvláštní registrace

 • Kromě obecné registrace podle ustanovení § 27 musí mít osoby nakládající se surovými diamanty způsobem, který zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů za účelem podnikání, zvláštní registraci.
 • Osoba žádající o zvláštní registraci předloží doklad o registraci podle § 27 a dále předloží
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíce nebo úředně ověřenou kopii živnostenského listu, a
  • fyzická osoba, která je podnikatelem nebo členem statutárních orgánů právnické osoby výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 2 měsíců.
 • Osobu žádající o zvláštní registraci nelze registrovat, pokud byla v době tří let před podáním žádosti o registraci odsouzena pro úmyslný trestný čin majetkové povahy, nebo jí byla udělena sankce za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona, nebo pokud tato osoba porušila zásady Kimberleyského systému certifikace surových diamantů a tato skutečnost byla expertnímu pracovišti úředně sdělena kompetentním orgánem.
 • Za závažné porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona podle odstavce 3 se považuje takové jednání, za které byla osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo za které jí byla pravomocně uložena pokuta ve výši nejméně 250 000 Kč.
 • Za opakované porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona podle odstavce 3 se považuje porušení některého z těchto právních předpisů v době do tří let od právní moci rozhodnutí, kterým byla téže osobě za porušení celního nebo daňového předpisu nebo tohoto zákona uložena pokuta ve výši nejméně 50 000 Kč.
 • Zvláštní registrace nenahrazuje povolení k obchodování vydané podle zvláštního právního předpisu13).

§ 29

 • Žádost o obecnou a zvláštní registraci se podává písemně u expertního pracoviště.
 • Žádost o obecnou a zvláštní registraci lze podat současně.
 • Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 27 popřípadě § 28, provede expertní pracoviště registraci. O registraci se rozhodnutí nevydává, pouze se o ní žadatel písemně vyrozumí.
 • Pokud žadatel podmínky stanovené v § 27 popřípadě § 28 nesplňuje, rozhodne expertní pracoviště o zamítnutí registrace.
 • Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna do 15 dnů písemně sdělit expertnímu pracovišti.
 • Zjistí-li expertní pracoviště, že osoba registrovaná podle § 28 již nesplňuje stanovené podmínky, registraci rozhodnutím zruší.
 • Přestane-li osoba nakládat se surovými diamanty, může písemně požádat o zrušení registrace na expertním pracovišti.

Hlava VI

Evidence a kontrola

§ 30

Každá koupě a prodej, jakož i jiný převod surových diamantů musí být doprovázeny průvodním dokladem, ze kterého jsou zřejmé údaje o prodávajícím, darujícím nebo zůstaviteli a nabyvateli surových diamantů a o číslech všech certifikátů, které doprovázely tyto surové diamanty při dovozu.

§ 31

 • Osoba, která nakládá se surovými diamanty, je povinna vést jejich evidenci. Tato evidence obsahuje údaje o změně vlastnických práv k surovým diamantům podle § 30 a údaje pro určení surových diamantů, zejména
  • jméno, příjmení a adresu nebo obchodní firmu a sídlo prodávajícího, darujícího, zůstavitele nebo nabyvatele a číslo jeho registrace, pokud je registrován,
  • název zboží a položku celního sazebníku,
  • množství v karátech (ct),
  • čísla všech certifikátů, které doprovázely tyto surové diamanty při dovozu nebo číslo dokladu potvrzujícího certifikaci zásob,
  • účel užití zboží, a
  • datum převodu.
 • Evidence vedená osobou, která nakládá se surovými diamanty tak, že je opracovává nebo zpracovává na výrobek, kromě údajů uvedených v odstavci 1 dále obsahuje údaje o množství a kvalitativních charakteristikách zpracovávaných surových diamantů, a o názvu a položkách celního sazebníku, množství a kvalitě opracovaných a zpracovaných diamantů, a o odpadu vzniklém jejich zpracováním.
 • Osoba, která vede evidenci podle odstavce 1 popřípadě 2, je povinna ji uchovávat nejméně 10 let od konce kalendářního roku, v němž došlo ke změně.
 • Na výzvu expertního pracoviště předloží mu osoba evidenci vedenou podle odstavce 1 popřípadě 2 včetně dokladů, ze kterých jsou požadované údaje zřejmé.

§ 32

 • Osoba, která nakládá se surovými diamanty tak, že její podnikání (činnost) zahrnuje dovoz, vývoz, obchod a zpracování surových diamantů, je povinna předložit expertnímu pracovišti do 31. března každého roku roční hlášení o nakládání se surovými diamanty (dále jen "roční hlášení"), které obsahuje údaje z evidence vedené podle § 31.
 • Roční hlášení lze účinně podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným Ministerstvem financí. Součástí ročního hlášení jsou i přílohy vyznačené v příslušném tiskopise.
 • Vzor tiskopisu ročního hlášení se stanoví vyhláškou.

§ 33

 • Kontrolu systému certifikace surových diamantů provádí společně vybraný celník a vybraný zaměstnanec.
 • Vybraný celník se prokazuje služebním průkazem celníka, vybraný zaměstnanec služebním průkazem Ministerstva financí a předložením pověření ke kontrole.
 • Kontrola je zahájena prvním úkonem vybraného zaměstnance nebo vybraného celníka vůči kontrolované osobě.
 • Kontrolovaná osoba je povinna
  • vytvořit podmínky pro provedení kontroly podle odstavce 1,
  • předložit vybranému zaměstnanci nebo vybranému celníkovi veškeré vyžádané doklady a písemnosti, poskytnout mu informace k předmětu kontroly,
  • předložit vybranému zaměstnanci nebo vybranému celníkovi surové diamanty, které jsou v jeho držení, včetně zboží nebo odpadu vzniklého jejich opracováním nebo zpracováním, které má ještě v držení,
  • předložit v průběhu kontroly důkazní prostředky prokazující její tvrzení,
  • umožnit vybranému zaměstnanci nebo vybranému celníkovi vstup do každé provozní budovy, místnosti, místa a dopravního prostředku, které užívá k podnikání nebo které souvisejí s předmětem kontroly, jakož i do obydlí, pokud je užíváno k podnikání, a umožnit jednání s jakýmkoli svým zaměstnancem,
  • zapůjčit vybranému zaměstnanci nebo vybranému celníkovi potřebné obchodní a účetní doklady a jiné písemnosti.
 • Při kontrole podle odstavce 1 jsou vybraný zaměstnanec nebo vybraný celník oprávněni pořizovat kopie dokladů a písemností, které je kontrolovaná osoba povinna uchovávat podle tohoto zákona, požadovat potřebná vysvětlení od kontrolovaných osob a pořizovat dokumentaci. V případě podezření z porušení tohoto zákona jsou vybraný zaměstnanec nebo vybraný celník oprávněni zadržet originály kontrolovaných dokladů a písemností. Tento postup se použije vždy, hrozí-li nebezpečí, že takto označené důkazní prostředky budou zničeny, pozměněny, zavlečeny nebo učiněny jinak nepotřebnými.
 • Při kontrole podle odstavce 1 jsou vybraný zaměstnanec nebo vybraný celník dále oprávněni odebírat vzorky surových diamantů a zboží nebo odpadu vzniklého jejich zpracováním. O odebrání vzorků sepíše kontrolující vybraný zaměstnanec nebo vybraný celník protokol, jehož součástí je i fotodokumentace odebraných vzorků, který podepíše spolu s kontrolovanou osobou. Odebrané vzorky budou vráceny kontrolované osobě nejpozději při projednání kontrolního protokolu, nebude-li o nich rozhodnuto jinak.
 • Odpovědnost za zajištěné doklady a odebrané vzorky nese Ministerstvo financí.
 • Kontrolovaná osoba je oprávněna
  • požadovat předložení průkazu vybraného zaměstnance nebo vybraného celníka provádějícího kontrolu,
  • být přítomna kontrole, včetně jednání s jejími zaměstnanci,
  • předkládat v průběhu kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat předložení důkazních prostředků, které sama nemá k dispozici,
  • podávat námitky proti postupu vybraného zaměstnance nebo vybraného celníka
  • vyjádřit se před ukončením kontroly k výsledku uvedenému v protokolu, ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění,
  • nahlížet u Celního úřadu Kladno a expertního pracoviště kdykoliv v jeho obvyklou úřední dobu do převzatých nebo zadržených dokladů.
 • O námitce podle odstavce 8 písm. d) rozhodne přímý nadřízený vybraného zaměstnance nebo vybraného celníka, proti němuž je námitka vznesena. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze samostatně odvolat.
 • O provedené kontrole sepíše kontrolující vybraný zaměstnanec a vybraný celník protokol o kontrole, který obsahuje zejména
  • jména a příjmení vybraného zaměstnance a vybraného celníka, kteří kontrolu provedli,
  • datum a místo provedení kontroly,
  • kontrolní zjištění a opatření provedená v průběhu kontroly,
  • opatření, která budou na základě výsledku kontroly provedena,
  • seznam originálních dokladů, které byly při kontrole zadrženy,
  • datum sepsání protokolu,
  • úřední razítka,
  • podpis vedoucího kontrolní skupiny nebo podpisy všech osob, které kontrolu provedly.
 • Po projednání kontrolního protokolu jej spolupodepisuje kontrolovaná osoba a vedoucí kontrolní skupiny. Odmítne-li kontrolovaná osoba potvrdit svým podpisem seznámení s obsahem kontrolního protokolu, vyznačí se tato skutečnost v protokolu, včetně data odmítnutí. Jedno vyhotovení kontrolního protokolu obdrží kontrolovaná osoba. Den podpisu kontrolního protokolu je též dnem jeho doručení a ukončení kontroly. Odmítne-li kontrolovaná osoba kontrolní protokol převzít, doručí se jí poštou na doručenku. Odmítne-li se kontrolovaná osoba projednání zúčastnit nebo se tomuto projednání vyhýbá, považuje se den, kdy jí byl protokol o kontrole doručen, za den ukončení kontroly.
 • Na provádění kontroly podle tohoto zákona se nevztahují předpisy o státní kontrole14) ani ustanovení o daňové kontrole15).

Hlava VII

Sankce

§ 34

 • Právnická osoba se dopustí protiprávního jednání tím, že
  • doveze nebo vyveze surové diamanty v rozporu s tímto zákonem,
  • padělá nebo pozmění certifikát, jeho autorizovanou kopii nebo certifikát České republiky, nebo s nepravým, padělaným nebo pozměněným certifikátem, jeho autorizovanou kopií nebo certifikátem České republiky nakládá jako s pravými,
  • nakládá se surovými diamanty bez obecné nebo zvláštní registrace získané podle tohoto zákona (§ 27 a § 28),
  • nepředloží na výzvu doklady o nabytí surových diamantů,
  • pozmění nebo padělá doklady nebo předloží pro účely registrace nepravé, pozměněné nebo padělané doklady,
  • uvede nesprávné nebo nepravdivé údaje v žádosti o registraci,
  • poškodí kontejner nebo poruší závěru přiloženou na kontejneru,
  • nevede evidenci podle tohoto zákona, nebo vede evidenci nesprávně nebo nedostatečně,
  • nepředloží ve stanoveném termínu (§ 32) roční hlášení expertnímu pracovišti.
 • Za protiprávní jednání podle odstavce 1 se právnické osobě uloží pokuta
  • do 10 000 000 Kč nebo propadnutí surových diamantů, zboží nebo odpadu vzniklého jejich zpracováním (dále jen "propadnutí věci") nebo odnětí zvláštní registrace, jde-li o protiprávní jednání podle písmene a) až c),
  • do 1 000 000 Kč nebo odnětí zvláštní registrace, jde-li o protiprávní jednání podle písmene d) až f),
  • do 100 000 Kč nebo odnětí zvláštní registrace, jde-li o protiprávní jednání podle písmene g) až i).

§ 35

 • Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
  • nakládá se surovými diamanty bez obecné registrace získané podle tohoto zákona (§ 27),
  • nepředloží na výzvu doklady o nabytí surových diamantů,
  • pozmění nebo padělá doklady nebo předloží pro účely registrace nepravé, pozměněné nebo padělané doklady,
  • uvede nesprávné nebo nepravdivé údaje v žádosti o registraci,
  • poškodí kontejner nebo poruší závěru přiloženou na kontejneru,
  • nevede evidenci podle tohoto zákona, nebo vede evidenci nesprávně nebo nedostatečně,
  • nepředloží ve stanoveném termínu (§ 32) roční hlášení expertnímu pracovišti.
 • Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až g) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

§ 36
Propadnutí věci

 • Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží právnické osobě, která se dopustila protiprávního jednání podle § 34 odst. 1, a věc
  • byla ke spáchání protiprávního jednání použita nebo určena, nebo
  • byla protiprávním jednáním získána nebo byla nabyta za věc protiprávním jednáním získanou.
 • Propadnutí věci nelze uložit, je-li její hodnota ve zjevném nepoměru k povaze protiprávního jednání.
 • Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 37
Zabrání věci

 • Nebylo-li uloženo propadnutí věci podle § 36, lze rozhodnout, že se věc zabírá, jestliže
  • náleží právnické osobě, kterou nelze za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 stíhat,
  • nenáleží právnické osobě, která byla za protiprávní jednání podle § 34 odst. 1 postižena, nebo jí nenáleží zcela.
 • O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od spáchání protiprávního jednání podle § 34 odst. 1 uplynulo 6 let.
 • Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

§ 38
Společná ustanovení

 • Právnická osoba za protiprávní jednání neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
 • Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.
 • Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno do 1 roku, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy bylo spácháno.
 • Odpovědnost fyzické osoby za přestupek zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno do 1 roku, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy bylo spácháno.
 • V blokovém řízení lze za přestupek uložit pokutu do výše 5 000 Kč.
 • Přestupky a protiprávní jednání právnických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ministerstvo financí - expertní pracoviště
 • .
 • Protiprávní jednání spáchané při podnikání fyzické osoby16) nebo v přímé souvislosti s ním, se posoudí podle ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
 • Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný územní finanční úřad.
 • Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.
 • Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
 • Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.17)

Hlava VIII

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Společná ustanovení

§ 39

Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení podle tohoto zákona správní řád18).

§ 40

Správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu19) podléhá zvláštní registrace, vystavení autorizované kopie certifikátu při dovozu, a vystavení certifikátu České republiky při vývozu.

§ 41
Součinnost státních orgánů

Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy spolupracují s Celním úřadem Kladno a expertním pracovištěm.

§ 42
Mezinárodní spolupráce

Při plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů je expertní pracoviště oprávněno spolupracovat s mezinárodními institucemi a poskytovat informace, k nimž se Česká republika členstvím v nich zavázala. Expertní pracoviště je oprávněno spolupracovat i se státními orgány jiných států zodpovědnými za plnění úkolů v rámci Kimberleyského systému certifikace surových diamantů.

Přechodná ustanovení

§ 43
Ustanovení zmocňovací

 • Vláda vydá na základě informací Sekretariátu nařízením
  • seznam členů,
  • seznam zahraničních kompetentních orgánů.
 • Vzor tiskopisu ročního hlášení vydá Ministerstvo financí vyhláškou.

§ 44

 • Osoba, která nakládá se surovými diamanty, je povinna ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat žádost o registraci podle § 27, popřípadě i § 28.
 • Požádá-li osoba ve lhůtě podle odstavce 1 o registraci podle § 28 a nebude jí vyhověno, neboť nesplňuje podmínky stanovené v § 28, registruje se pouze podle § 27. Ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci, kterým se registrace podle § 28 zamítá, není oprávněna k výkonu předmětu podnikání (činnosti) podle § 28.

§ 45

 • Osoba, která má ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví nebo držení surové diamanty, je povinna ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat žádost o certifikaci zásob těchto diamantů expertnímu pracovišti. Expertní pracoviště certifikaci zásob surových diamantů provede bez zbytečného odkladu a vystaví číslovaný doklad potvrzující certifikaci zásob surových diamantů.
 • Certifikace zásob podle odstavce 1 nepodléhá správnímu poplatku.

§ 46

 • Podmínky podle ustanovení § 3 odst. 6 tohoto zákona, které musí splňovat expertní pracoviště a Celní úřad Kladno v rozsahu, v jakém plní úkoly v systému certifikace surových diamantů, musí být splněny nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Podmínky splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem3) podle ustanovení § 3 odst. 3 a § 5 odst. 2 tohoto zákona budou splněny u nového vybraného zaměstnance nebo vybraného celníka tím, že nejpozději v den svého zařazení na příslušné pracoviště vysloví souhlas s vyžádáním prověrky. V případě, že vybranému zaměstnanci nebo vybranému celníkovi nebude vydáno osvědčení, které jej určuje ke styku s utajovanými skutečnostmi podle zvláštního právního předpisu3), nesmí ode dne doručení rozhodnutí o nevydání osvědčení vykonávat činnost na expertním pracovišti a v té části Celního úřadu Kladno, která plní úkoly v systému certifikace surových diamantů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

§ 47

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. se mění takto:

V § 24 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova "expertnímu pracovišti, které plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle zvláštního právního předpisu,".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 48

Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb. se mění takto:

 • V § 7 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

  "g) expertnímu pracovišti, které plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle zvláštního právního předpisu, při informování o skutečnostech podle § 10 odst. 3.".
 • V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Zjistí-li ministerstvo skutečnosti významné pro plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů, a není-li důvod k postupu podle odstavce 2, informuje o těchto zjištěních expertní pracoviště, které plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle zvláštního právního předpisu." Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

§ 49

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č.120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 482/2002 Sb. se mění takto:

 • Na konec nadpisu nad § 124a se doplňují slova "a surovými diamanty".
 • V § 124a odstavec 1 včetně poznámek číslo 2 a 2a zní: "(1) Kdo poruší zákaz nebo omezení týkající se nakládání se zbožím a technologiemi kontrolovanými podle zvláštních předpisů2) nebo se surovými diamanty kontrolovanými podle zvláštních předpisů2a), bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem. 2) Zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění pozdějších předpisů. 2a) Zákon č.…/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů.".
 • V § 124a odst. 2 se slova "Kdo bez povolení vyveze zboží nebo technologie kontrolované podle zvláštních předpisů" nahrazují slovy "Kdo bez povolení vyveze zboží nebo technologie kontrolované podle zvláštních předpisů2) nebo surové diamanty2a) kontrolované podle zvláštních předpisů".
 • V § 124b odst. 1 se za slova "podle zvláštních předpisů2)" vkládají slova "nebo surovými diamanty kontrolovanými podle zvláštních předpisů2a)".
 • V § 124c odstavec 1 zní: "(1) Kdo dosáhne na základě nepravdivého nebo neúplného údaje vydání dokladu potřebného pro orgány kontrolující zboží a technologie kontrolované podle zvláštních předpisů2) nebo surové diamanty kontrolované podle zvláštních předpisů2a), bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.".
 • V § 124c odst. 2 se za slova "podle zvláštních předpisů2)" vkládají slova "nebo surových diamantů kontrolovaných podle zvláštních předpisů2a),".

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 50

Tento zákon nabývá účinnosti 15. den po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

 • Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • § 139 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 • Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.
 • § 2 písm. n) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • § 115 a následující zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • § 115 a následující zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • § 139 odstavec 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • § 139 odstavec 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 • § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

24.07.2006 | Novinky z Rapaportu

Diamdel (dceřinná společnost DeBeerse)otevřel v Izraeli (Tel Aviv)Head Quarter s...


24.07.2006 | Kontaktní osoba

V případě dotazu, podnětu nebo nutnosti poradit s drahokamy, prosím volejte Stan...


23.07.2006 | Sleva

Velkoobchodní ceník pro zpracovatele drahých kamenů je nutno konzultovat s panem...